BIT2D (1) Binary Search (2) CP (10) DP (1) DS (4) Segment Tree (2) Trie (1) VOI (3)

 BIT2D (1)

Kỹ thuật nén cây BIT2D
Chặt nhị phân trên segment tree - Binary search over segment tree.
Chặt nhị phân trên Parabol

 CP (10)

Weird cpp tricks
Ngày 1 - Lời giải đề thi HSG quốc gia môn tin học năm 2021
Chặt nhị phân trên segment tree - Binary search over segment tree.
Truy vấn cập nhật bậc thang - Polynomial Queries
Ngày 2 - Lời giải đề thi HSG quốc gia môn tin học năm 2020
Ngày 1 - Lời giải đề thi HSG quốc gia môn tin học năm 2020
Một số bài toán quy hoạch động cổ điển - phần 1
Kỹ thuật nén cây BIT2D
Chặt nhị phân trên Parabol
Cấu trúc dữ liệu Trie

 DP (1)

Một số bài toán quy hoạch động cổ điển - phần 1

 DS (4)

Chặt nhị phân trên segment tree - Binary search over segment tree.
Truy vấn cập nhật bậc thang - Polynomial Queries
Kỹ thuật nén cây BIT2D
Cấu trúc dữ liệu Trie

 Segment Tree (2)

Chặt nhị phân trên segment tree - Binary search over segment tree.
Truy vấn cập nhật bậc thang - Polynomial Queries

 Trie (1)

Cấu trúc dữ liệu Trie

 VOI (3)

Ngày 1 - Lời giải đề thi HSG quốc gia môn tin học năm 2021
Ngày 2 - Lời giải đề thi HSG quốc gia môn tin học năm 2020
Ngày 1 - Lời giải đề thi HSG quốc gia môn tin học năm 2020