Một số quy tắc khi viết, chỉnh sửa đề:

Các bạn khi làm bài, nên thường xuyên update trạng thái ở sheet phân công trạng thái các bài
Nếu gặp vấn đề gì khi làm, các bạn có thể note vào vấn đề

Advanced Mode: Nếu check, các pattern như xi, ai, vi, x[i], a[m] sẽ được đổi thành x_i, a_i, v_i, a_m, a_n
. Cẩn thận khi dùng nó, vì nó có thể chuyển mấy cái như "di chuyển" thành "$d_i$ chuyển".
Item mode